Prisstigninger på materialer

Picture of Frederik Keun-Rasmussen

Frederik Keun-Rasmussen

Advokat og mediator

Byggebranchen oplever på nuværende tidspunkt (maj 2022) prisstigninger på materialer foranlediget af bl.a. krigen i Ukraine og eftervirkningerne af Corona-pandemien. Entreprenøren har under bestemte forudsætninger mulighed for regulering af entreprisesummen som følge af sådanne stigninger.

Hvis AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet er en del af aftalen:

Er AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder ekstraordinær prisstigning på materiale, der indgår i arbejdet.

Krav om godtgørelse forudsætter dog efter AB 18 § 35, stk. 2-7 (ABT 18 § 33, stk. 2-7, og AB-Forenklet § 27, stk. 2), at følgende syv betingelser alle er opfyldt:

  1. Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.
  2. Prisstigningen skal vedrøre materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Omfattet er blandt andet råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår direkte i byggeriet, idet disse råvarer netop optræder i deres ”færdige form”.
  3. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.
  4. Prisstigningen skal være generelt forekommende.
  5. Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.
  6. Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1 (ABT 18 § 33, stk. 1, AB-Forenklet § 27, stk. 2).
  7. Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 pct. af entreprisesummen.

AB 18 § 35, stk. 2-7, bygger på § 9 i det såkaldte pris og tidscirkulære fra 1991, der – frem til den 4. januar 2019 – gjaldt for statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. Se nærmere herom i AB18-betænkningen, navnlig side 140ff.

Hvis AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger er en del af aftalen:

Danner AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger rammen for parternes aftale, er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan kræve, at bygherren betaler godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer.

Se mere hos DI Byggeri, der også har lavet et nyttigt beregningsværktøj

Relevante links